„Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA”

Începând cu data de 11 februarie 2015, Fundația Orizont a început implementarea proiectului “Firma de Exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investește în oameni.

Fundația Orizont în calitate de partener va implementa proiectul împreună cu Fundația CRIMM în calitate de solicitant și cu Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, Inspectoratul Școlar Județean Olt, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în calitate de parteneri. Proiectul are o durată de 10 luni și își propune ca obiectiv general sprijinirea unui număr de 780 elevi din ciclul liceal din regiunile București­ Ilfov și Sud Vest Oltenia, din care 120 elevi din județul Dolj, în procesul de dezvoltare a aptitudinilor de muncă și a unor competențe antreprenoriale prin metode inovative de învățare precum Firma de exercițiu, care să le faciliteze trecerea de la școală la viața activă și îmbunătățirea inserției pe piața muncii după finalizarea studiilor.

Pentru atingerea acestui deziderat, partenerii își propun, la nivel de obiective specifice, următoarele:

OS1 Orientarea și consilierea profesională a 780 elevi din învățământul liceal și învățământul profesional ISCED 3 din cele doua regiuni de dezvoltare (Sud­Vest Oltenia și Bucuresti-Ilfov) prin instrumente potrivite pentru creșterea adaptabilității la economia de piață a acestora cu accent pe definirea profilului socio­psiho profesional propriu și a opțiunilor de carieră.

OS2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor acționale ale grupului țintă prin simularea proceselor interne dintr­o firmă reală în cadrul a 78 firme de exercițiu din care 12 firme în județul Dolj, înființate și organizate în cadrul proiectului în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă și asigurării unui cadru favorizant înființării de noi afaceri cu potențial crescut de reușită în rândul tinerilor.

OS3 Crearea unui mediu favorizant tranziției de la școală la viața activă a 780 de elevi din ciclul liceal prin transferul de cunoștințe și competențe specifice mediului profesional și prin susținerea creării de 50 parteneriate de colaborare între unitățile de învățământ și mediul de afaceri, din care 8 parteneriate în județul Dolj. Grupul țintă este format din 780 elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar ­ ISCED 3, atât din învățământul liceal tehnic și din liceele cu profil teoretic și economic cât și din învățământul profesional, din licee din regiunile București­Ilfov și Sud Vest Oltenia, care vor fi cooptate în proiect prin acorduri de colaborare, anterior procesului de contractare.

Societatea romanească actuală impune de cele mai multe ori absolvenților de liceu (indiferent daca urmează o altă formă de pregătire superioară sau nu) să se integreze cât mai curând pe piața muncii, fie pentru susținere financiară, fie pentru dobândirea de experiență pentru viitoarea carieră.

Prin alternarea programelor de educație formală cu cele de tip educație non­formala, elevii grupului țintă își însușesc valori concrete de tip „learning-by-doing” în contextul integrării pe piața muncii. O astfel de atitudine este absolut necesară pentru o societate bazată pe cunoaștere, care își propune să funcționeze pe criterii de adaptabilitate și flexibilitate.

Activitățile proiectului, structurate în manieră integrată și complementară, furnizeaza premise solide pentru atingerea acestor deziderate. Astfel, activitatea de orientare și consiliere profesională va contribui la valorificarea cunoștințelor dobândite pe parcursul anilor de școală prin orientarea acestora către un parcurs profesional adaptat competențelor și aptitudinilor specifice fiecărui elev.

Componenta inovativă a proiectului derivă, printre altele, inclusiv din planificarea procesului de orientare și consiliere profesională ca un parcurs în 2 etape: într­o primă fază, elevii înscriși în grupul țintă vor beneficia de servicii inițiale de acest tip, pentru evaluarea potențialului și profilului socio­psiho profesional natural, urmând ca aceste servicii să fie furnizate acelorași persoane din grupul țintă în urma participării acestora la activitățile proiectului, ca mijloc de sustenabilitate pentru cunoștințele dobândite, prin orientarea lor concretă într­un plan de carieră individualizat.

Proiectul “Firma de Exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA propune un parteneriat cu o capacitate operațională ridicată în raport cu activitățile descrise. Organizațiile partener au fost astfel alese încât să reprezinte un punct forte în regiunea din care fac parte, prin experiența și contactele proprii, și să atingă cu maximum de eficiență indicatorii preconizați. Toți partenerii au experiență profesională atât în furnizarea de cursuri de instruire cât și în activități inovative și orientate către dezvoltarea mediului socio-economic din care fac parte.

 

http://proiect-festina.ro/